Lễ hội XXI Junam của Hamamatsu

Bữa tiệc được mong chờ nhất trong năm, XXI Festa Junina de Hamamatsu của cộng đồng Công giáo Brazil Hamamatsu (Kỷ niệm những năm 25 của Tập đoàn Esperança) được tổ chức trên 30 vào tháng 6, sự kiện này có sự tham dự của Cha Evaristo Higa và Lãnh sự Hamaha Ernesto Otto Rubarth. Trong sự kiện này đã có sự trình bày của các băng đảng, trình bày về capoeira và các nhóm múa Brazil, Peru và Nhật Bản.

 • Hamamatsu 1 lần thứ 21
 • Hamamatsu 2 lần thứ 21
 • Hamamatsu 3 lần thứ 21
 • Hamamatsu 4 lần thứ 21
 • Hamamatsu 5 lần thứ 21
 • Hamamatsu 6 lần thứ 21
 • Hamamatsu 7 lần thứ 21
 • Hamamatsu 8 lần thứ 21
 • Hamamatsu 9 lần thứ 21
 • Hamamatsu 10 lần thứ 21
 • Hamamatsu 11 lần thứ 21
 • Hamamatsu 12 lần thứ 21
 • Hamamatsu 13 lần thứ 21
 • Hamamatsu 14 lần thứ 21
 • Hamamatsu 15 lần thứ 21
 • Hamamatsu 16 lần thứ 21
 • Hamamatsu 17 lần thứ 21
 • Hamamatsu 18 lần thứ 21
 • Hamamatsu 19 lần thứ 21
 • Hamamatsu 20 lần thứ 21
 • Hamamatsu 21 lần thứ 21
 • Hamamatsu 22 lần thứ 21
 • Hamamatsu 23 lần thứ 21
 • Hamamatsu 24 lần thứ 21
 • Hamamatsu 25 lần thứ 21
 • Hamamatsu 26 lần thứ 21
 • Hamamatsu 27 lần thứ 21
 • Hamamatsu 28 lần thứ 21
 • Hamamatsu 29 lần thứ 21
 • Hamamatsu 30 lần thứ 21
 • Hamamatsu 31 lần thứ 21
 • Hamamatsu 32 lần thứ 21
 • Hamamatsu 33 lần thứ 21
 • Hamamatsu 34 lần thứ 21
 • Hamamatsu 35 lần thứ 21
 • Hamamatsu 36 lần thứ 21
 • Hamamatsu 37 lần thứ 21
 • Hamamatsu 38 lần thứ 21
 • Hamamatsu 39 lần thứ 21
 • Hamamatsu 40 lần thứ 21
 • Hamamatsu 41 lần thứ 21
 • Hamamatsu 42 lần thứ 21
 • Hamamatsu 43 lần thứ 21
 • Hamamatsu 44 lần thứ 21
 • Hamamatsu 45 lần thứ 21
 • Hamamatsu 46 lần thứ 21
 • Hamamatsu 47 lần thứ 21
 • Hamamatsu 48 lần thứ 21
 • Hamamatsu 49 lần thứ 21
 • Hamamatsu 50 lần thứ 21
 • Hamamatsu 51 lần thứ 21
 • Hamamatsu 52 lần thứ 21
 • Hamamatsu 53 lần thứ 21
 • Hamamatsu 54 lần thứ 21
 • Hamamatsu 55 lần thứ 21
 • Hamamatsu 56 lần thứ 21
 • Hamamatsu 57 lần thứ 21
 • Hamamatsu 58 lần thứ 21
 • Hamamatsu 59 lần thứ 21
 • Hamamatsu 60 lần thứ 21
 • Hamamatsu 61 lần thứ 21
 • Hamamatsu 62 lần thứ 21
 • Hamamatsu 63 lần thứ 21
 • Hamamatsu 64 lần thứ 21
 • Hamamatsu 65 lần thứ 21
 • Hamamatsu 66 lần thứ 21
 • Hamamatsu 67 lần thứ 21
 • Hamamatsu 68 lần thứ 21
 • Hamamatsu 69 lần thứ 21
 • Hamamatsu 70 lần thứ 21
 • Hamamatsu 71 lần thứ 21
 • Hamamatsu 72 lần thứ 21
 • Hamamatsu 73 lần thứ 21
 • Hamamatsu 74 lần thứ 21
 • Hamamatsu 75 lần thứ 21
 • Hamamatsu 76 lần thứ 21
 • Hamamatsu 77 lần thứ 21
 • Hamamatsu 78 lần thứ 21
 • Hamamatsu 79 lần thứ 21
 • Hamamatsu 80 lần thứ 21
 • Hamamatsu 81 lần thứ 21
 • Hamamatsu 82 lần thứ 21
 • Hamamatsu 83 lần thứ 21
 • Hamamatsu 84 lần thứ 21
 • Hamamatsu 85 lần thứ 21
 • Hamamatsu 86 lần thứ 21
 • Hamamatsu 87 lần thứ 21
 • Hamamatsu 88 lần thứ 21
 • Hamamatsu 89 lần thứ 21
 • Hamamatsu 90 lần thứ 21
 • Hamamatsu 91 lần thứ 21
 • Hamamatsu 92 lần thứ 21
 • Hamamatsu 93 lần thứ 21
 • Hamamatsu 94 lần thứ 21
 • Hamamatsu 95 lần thứ 21
 • Hamamatsu 96 lần thứ 21
 • Hamamatsu 97 lần thứ 21
 • Hamamatsu 98 lần thứ 21
 • Hamamatsu 99 lần thứ 21
 • Hamamatsu 100 lần thứ 21
 • Hamamatsu 101 lần thứ 21
 • Hamamatsu 102 lần thứ 21
 • Hamamatsu 103 lần thứ 21
 • Hamamatsu 104 lần thứ 21
 • Hamamatsu 105 lần thứ 21
 • Hamamatsu 106 lần thứ 21
 • Hamamatsu 107 lần thứ 21
 • Hamamatsu 108 lần thứ 21
 • Hamamatsu 109 lần thứ 21
 • Hamamatsu 110 lần thứ 21
 • Hamamatsu 111 lần thứ 21
 • Hamamatsu 112 lần thứ 21
 • Hamamatsu 113 lần thứ 21
 • Hamamatsu 114 lần thứ 21
 • Hamamatsu 115 lần thứ 21
 • Hamamatsu 116 lần thứ 21
 • Hamamatsu 117 lần thứ 21
 • Hamamatsu 118 lần thứ 21
 • Hamamatsu 119 lần thứ 21
 • Hamamatsu 120 lần thứ 21
 • Hamamatsu 121 lần thứ 21
 • Hamamatsu 122 lần thứ 21
 • Hamamatsu 123 lần thứ 21
 • Hamamatsu 124 lần thứ 21
 • Hamamatsu 125 lần thứ 21
 • Hamamatsu 126 lần thứ 21
 • Hamamatsu 127 lần thứ 21
 • Hamamatsu 128 lần thứ 21
 • Hamamatsu 129 lần thứ 21
 • Hamamatsu 130 lần thứ 21
 • Hamamatsu 131 lần thứ 21
 • Hamamatsu 132 lần thứ 21
 • Hamamatsu 133 lần thứ 21
 • Hamamatsu 134 lần thứ 21
 • Hamamatsu 135 lần thứ 21
 • Hamamatsu 136 lần thứ 21
 • Hamamatsu 137 lần thứ 21
 • Hamamatsu 138 lần thứ 21
 • Hamamatsu 139 lần thứ 21
 • Hamamatsu 140 lần thứ 21
 • Hamamatsu 141 lần thứ 21
 • Hamamatsu 142 lần thứ 21
 • Hamamatsu 143 lần thứ 21
 • Hamamatsu 144 lần thứ 21
 • Hamamatsu 145 lần thứ 21
 • Hamamatsu 146 lần thứ 21
 • Hamamatsu 147 lần thứ 21
 • Hamamatsu 148 lần thứ 21
 • Hamamatsu 149 lần thứ 21
 • Hamamatsu 150 lần thứ 21
 • Hamamatsu 151 lần thứ 21
 • Hamamatsu 152 lần thứ 21
 • Hamamatsu 153 lần thứ 21
 • Hamamatsu 154 lần thứ 21
 • Hamamatsu 155 lần thứ 21
 • Hamamatsu 156 lần thứ 21
 • Hamamatsu 157 lần thứ 21
 • Hamamatsu 158 lần thứ 21
 • Hamamatsu 159 lần thứ 21
 • Hamamatsu 160 lần thứ 21
 • Hamamatsu 161 lần thứ 21
 • Hamamatsu 162 lần thứ 21
 • Hamamatsu 163 lần thứ 21
 • Hamamatsu 164 lần thứ 21
 • Hamamatsu 165 lần thứ 21
 • Hamamatsu 166 lần thứ 21
 • Hamamatsu 167 lần thứ 21
 • Hamamatsu 168 lần thứ 21
 • Hamamatsu 169 lần thứ 21
 • Hamamatsu 170 lần thứ 21
 • Hamamatsu 171 lần thứ 21
 • Hamamatsu 172 lần thứ 21
 • Hamamatsu 173 lần thứ 21
 • Hamamatsu 174 lần thứ 21
 • Hamamatsu 175 lần thứ 21
 • Hamamatsu 176 lần thứ 21
 • Hamamatsu 177 lần thứ 21
 • Hamamatsu 178 lần thứ 21
 • Hamamatsu 179 lần thứ 21
 • Hamamatsu 180 lần thứ 21
 • Hamamatsu 181 lần thứ 21
 • Hamamatsu 182 lần thứ 21
 • Hamamatsu 183 lần thứ 21
 • Hamamatsu 184 lần thứ 21
 • Hamamatsu 185 lần thứ 21
 • Hamamatsu 186 lần thứ 21
 • Hamamatsu 187 lần thứ 21
 • Hamamatsu 188 lần thứ 21
 • Hamamatsu 189 lần thứ 21
 • Hamamatsu 190 lần thứ 21
 • Hamamatsu 191 lần thứ 21
 • Hamamatsu 192 lần thứ 21
 • Hamamatsu 193 lần thứ 21
 • Hamamatsu 194 lần thứ 21
 • Hamamatsu 195 lần thứ 21
 • Hamamatsu 196 lần thứ 21
 • Hamamatsu 197 lần thứ 21
 • Hamamatsu 198 lần thứ 21
 • Hamamatsu 199 lần thứ 21
 • Hamamatsu 200 lần thứ 21
 • Hamamatsu 201 lần thứ 21
 • Hamamatsu 202 lần thứ 21
 • Hamamatsu 203 lần thứ 21
 • Hamamatsu 204 lần thứ 21

Để lại một bình luận:

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira